minimize enlarge

איחור במסירת דירה מקבלן

מסירת דירה מקבלן

"הלכה היא, כי כאשר קבעו הצדדים בחוזה שביניהם, כי איחור במסירת דירה של תקופה מסוימת לא ייחשב כאיחור המהווה הפרת חוזה, פרשנות בתי המשפט לעניין הפיצוי במקרה של הפרה הינה, כי איחור מעבר לתקופה שנקבעה מהווה הפרת החוזה, ומשהופר החוזה, זכאי הצד הנפגע לפיצוי מהיום שבו התחייב המפר למסור את החזקה, ולא מתום הארכה, אלא אם קבעו הצדדים אחרת".

יש להביא בחשבון גם את העובדה ש"מועד מסירת הדירה הוא מעיקרי הסכם מכר דירה. לכן, אם הקבלן לא עמד במועד, יש לראותו כמי שהפר את ההסכם באופן יסודי" (ת"א (מחוזי ת"א) 2530/05 שושנה בית עדה נ' מאיה א.א.מ. נכסים בע"מ).

בת"א 45548-04-15 סולומון ואח' נ' ברמי נקבע כי אמנם איחור במסירת דירה מקבלן מהווה הפרה של ההסכם מכר בין הקבלן לדיירים אולם הוחלט לפסוק רק מחצית מסכום הפיצוי המוסכם מכיוון שהיו נסיבות מקלות בינהן כי הקבלן אפשר לדיירים לאכסן ציוד בבית מספר חודשים לפני מועד מסירת החזקה. כמו כן ניקבע כי הקבלן ישלם בנוסף לפיצוי המוסכים גם דמי שכירות בהתאם לאמור בהסכם.

בסך הכל קיבלו הדיירים מהקבלן בגין איחור במסירת דירה  כ 65,000 ש"ח אליהם צורף נוסף,  סכום הוצאות התובעים בגין התביעה (אגרות מסירות ושכר עדים), ועל כל אלה בשכ"ט עו"ד לתובעים בסכום של 11,348 ₪.

בתיק אחר ( ת"א 31174-12-13 בטיטו ואח' נ' יוסף צליח בע"מ ) בו איחר הקבלן במסירת הדירה ב 14.5 חודשים נקבע כי בשל איחור במסירת דירה מקבלן לדיירים ישלם הקבלן 72,250 ש"ח שכללו גם פיצוי בשל עגמת הנפש שנבעה מהתנהלות היזם כמו כן נפסקו להם הוצאות מוגדלות בסך 18,000 ש"ח בשל המרחק בין מקום הדירה , אילת , למקום בו נוהל התיק – תל אביב.

לשון חוק המכר (דירות), תשל"ג-1973 לעניין איחור במסירת דירה מקבלן קובעת :

פיצוי בשל איחור במסירה (תיקון מס' 5) תשע"א-2011 :

5א. (א) לא העמיד המוכר את הדירה לרשות הקונה לאחר שחלפו שישים ימים מתום המועד הקבוע לכך בחוזה המכר (בסעיף זה – המועד החוזי), זכאי הקונה לפיצויים, בלא הוכחת נזק, בסכום כמפורט להלן, בעבור כל חודש או חלק ממנו מהמועד החוזי ועד להעמדת הדירה לרשותו, או לפיצויים בסכום שהוסכם עליו בחוזה המכר בשל איחור במסירת הדירה, לפי הגבוה:

(1) סכום השווה לדמי שכירות של דירה דומה בגודלה ובמיקומה כשהם מוכפלים ב-1.5 – בעבור התקופה שתחילתה במועד החוזי וסיומה בתום שמונה חודשים מאותו מועד;
(2) סכום השווה לדמי שכירות של דירה דומה בגודלה ובמיקומה כשהם מוכפלים ב-1.25 – בעבור תקופה שתחילתה תשעה חודשים לאחר המועד החוזי ואילך.
(ב) הפיצויים הקבועים בסעיף זה ישולמו בתום כל חודש בעד אותו חודש; הפיצויים בעד שישים הימים שתחילתם במועד החוזי ישולמו בתום שישים הימים האמורים.
(ג) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), הצדדים לחוזה המכר רשאים להסכים כי הסעיפים הקטנים האמורים לא יחולו על איחור במסירה שנגרם כתוצאה מנסיבות שאינן בשליטת המוכר ושהסיכון להתרחשותן ולתוצאותיהן אינו מוטל עליו.

 

איחור במסירת דירה מקבלן

איחור במסירה של דירה מקבלן הוא בניגוד לחוק

 

תגיות: , , ,