minimize enlarge

דייר סרבן תמא 38

מה עושים כשיש דייר סרבן תמא 38 בפרויקט תמ"א 38

בשנים האחרונות התקדמה הפסיקה לעבר רוח החוק וכוונתו של המחוקק לאפשר ולעודד קיומם של פרויקטים של התחדשות עירונית מסוג תמ"א 38 בתי המשפט , בד"כ אצל המפקח על המקרקעין , פוסקים כנגד דייר סרבן תמא 38 , כאשר לא נמצאות סיבות ענייניות אמיתיות להתנגדות , פיצויים גבוהים שעל המתנגדים להעביר לתובעים בשל התנגדותם. בפסיקות האחרונות אף אפשרו המפקחים על המקרקעין לפרויקטים להתקדם גם ללא חתימת המתנגדים תוך חיוב הדייר סרבן תמא 38 בהוצאות המשפט של התובעים ( הם שאר בעלי הנכסים בבניין ).

דייר סרבן תמ"א 38 התחדשות עירונית

דייר סרבן תמ"א 38 התחדשות עירונית התמודדות משפטית

 

כבר ב 2012  נפסק באופן דיי תקדימי שעל דייר סרבן תמא 38 , לשלם 2.4 מליון שח פיצוי לבעלי הנכסים בבניין וזאת במידה ויעמוד על סרובו לאפשר קיום הפרויקט תמ"א 38.פיצוי מעין זה ניתן עד לאותו פסק דין רק בפרויקטים של פינוי בינוי .

שנה אח"כ בדצמבר 2013 כבר קבעה המפקחת על המקרקעין בפתח תקווה  :

"אני מקבלת, איפוא, את התביעה ומאשרת לתובעים, על אף התנגדותם של נתבעים 1 ,ה"ה יורי ואנה אברמוב, לבצע העבודות נשוא התביעה בהתאם להיתר הבניה. לשם כך אני מסמיכה את עו"ד יובל חרל"פ ו/או עוה"ד שרית חרל"פ לחתום בשמם של נתבעים 1 ,על המסמכים הדרושים לביצוע העבודות מושא התובענה, לרבות הסכם ההתקשרות ומסמכי רישום הזכויות בקומה שתיווסף. "

ובמקרה דומה מספטמבר 2013 המפקחת בפתח תקווה קיבלה תביעה דומה של דיירים נגד דייר סרבן תמ"א 38 שהתנגד לפרויקט:

"אני מקבלת, אפוא, את התביעה ומאשרת לתובעים, על אף התנגדותם של הנתבעים 2, לבצע העבודות נשוא התובענה בהתאם לאישור הבקשה להיתר בנייה שמספרה 20100902. כמו כן, אני ממנה את בא כוח התובעים לחתום בשמם של הנתבעים על המסמכים הדרושים לביצוע העבודות והסדרת הרישום נשוא הבקשה האמורה."

כך בשלהי 2013 ניתן האות למערכת המשפט לתת גיבוי למבקשים לחזק את בניניהם וכמות ההתנגדויות הסחטניות הלכה ופוחתה באופן משמעותי.

ניראה כי הרשמת בפת תקווה מובילה את הפסיקה הליברלית בתחום שכן בשלהי 2014 כבר קבעה כי על דייר מתנגד לאפשר כניסה לדירתו לשם השלמת הפרוייקט וכך קבעה:

"..התביעה מתקבלת איפוא. אני מורה לנתבעת, לאפשר לנציגי התובעת כניסה לתחום דירתה על מנת להשלים בניית הממ"ד, מרפסת השירות ומרפסת השמש. לאפשר לנציגי התובעת  לחבר את ארון החשמל לדירתה ולבצע כל שנדרש על מנת להשלים הפרויקט לשם קבלת טופס 4… "

נתקלתם בדייר סרבן שמונע מכם להתקשר עם יזמים ומבריח אותם ?   אתם מסרבים לפרויקט תמא 38 ולא בטוחים שאתם עושים נכון ?  פנו אלינו לייעוץ ראשוני וניראה לאן נוכל להתקדם.

 

Trackback from your site.