minimize enlarge

הודעה על תנאי העסקה

מעביד ימסור לעובד, לא יאוחר משלושים ימים מהיום שהעובד התחיל לעבוד אצלו . . . הודעה בכתב שבה יפרט את תנאי העבודה של העובד לפי הוראות חוק זה . ( להלן : " הודעה על תנאי העסקה "  )
מצא בית הדין לעבודה כי המעביד לא מסר לעובדו, ביודעין, הודעה על תנאי העסקה או המעביד לא מסר לעובדו, ביודעין, הודעה על שינוי בתנאי עבודה…. רשאי הוא לפסוק לעובד פיצויים שאינם תלויים בנזק (להלן – פיצויים לדוגמה).
פיצויים לדוגמה כאמור בפסקה (1) יהיו בסכום שלא יעלה על 15,000 שקלים חדשים, ואולם רשאי בית הדין לעבודה, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לפסוק פיצוי בסכום אחר;

רצ"ב קישור ישיר לטופס דוגמה מאתר משרד הכלכלה – טופס דוגמה להודעה על תנאי העסקה.

תגיות: , , , , , , ,