minimize enlarge

העלאת שיעורי מס הרכישה לגבי דירה שאינה דירה יחידה

רוצים לרכוש דירה נוספת בשביל הילדים? אתם בבעיה הסופרטנקר סיבך אתכם עם הוצאות נוספות להן לא ציפיתם.

וכך קובעת הוראת השעה:
על אף האמור בפיסקה (1) של סעיף 9(ג1א) לחוק מיסוי מקרקעין, במכירת זכות במקרקעין שהם בניין או חלק ממנו שהוא דירת מגורים, שלא חלות לגביה הוראות פסקה (2) של הסעיף האמור, שנעשתה בתקופה שמיום י"ז באדר א' התשע"א (21 בפברואר 2011) עד יום י"ח בטבת התשע"ג (31 בדצמבר 2012), ישולם מס רכישה בשיעור משווי הזכות הנמכרת כקבוע להלן:
(1) על חלק השווי שעד מיליון שקלים חדשים – 5%;
(2) על חלק השווי העולה על מיליון שקלים חדשים ועד שלושה מיליון שקלים חדשים – 6%;
(3) על חלק השווי העולה על שלושה מיליון שקלים חדשים – 7%.