minimize enlarge

חתימה על זיכרון דברים – מחייבת

מה קבע בית המשפט כפיצוי הוגן לבעלי נכס שחתמו על זיכרון דברים מחייב והתחרטו יום אחרי כן?

מסתבר שחתימה על זיכרון דברים מחייבת כך קבעה השופטת הנכבדת וציינה כי "מטבע הדברים, משנערך ונכתב על ידי הצדדים בעצמם ולא על ידי עורך דין, הוא אינו כולל את כל פרטי ההסכם, אלא רק את העיקריים שבהם, אך אין בכך כדי לפגום בתוקפו ובחוזקו כהסכם מחייב."

לשאלת השאלות והיא מה הוא אם כך סכום ההפרה אותו יש לפסוק במקרה של הפרת זיכרון הדברים שנחתם בחר בית המשפט להתייחס בכפוף לסעיף 15 לחוק החוזים (תרופות) שקובע כך:

"(א) הסכימו הצדדים מראש על שיעור פיצויים יהיו הפיצויים כמוסכם, ללא הוכחת נזק; אולם ראשי בית-המשפט להפחיתם אם מצא שהפיצויים נקבעו ללא כל יחס סביר לנזק שניתן היה לראותו מראש בעת כריתת החוזה כתוצאה מסתברת של ההפרה" 

 והגיע למסכנה כי ראוי להפחית בגובה הפיצוי הנתבע שעמד על 106,000 שקלים ובהסתמכה על דברי כבוד השופט לוין , העמידה את סכום הפיצוי על 15,000 שקלים בתוספת 5,000 שקלים שכר טרחת עורך דין של התובעים.

".. כאשר באים לבחון את השאלה, אם יש מקום להפחית את שיעור הפיצויים המוסכמים לפי סעיף 15(א) סיפא לחוק הנ"ל, יש 'להעביר' את ההפרה הקונקרטית, על תוצאותיה, בכור המבחן של הסעיף הנ"ל, דהיינו, לקבוע, אם מלכתחילה בעת כריתת החוזה, עשוי היה המפר לראות את הפיצויים המוסכמים כמשקפים לפי קנה-מידה סביר כלשהו את הנזק, העשוי להיגרם מאותה הפרה;"  

(כב' השופט לוין (כתוארו אז) בע"א 707/78, יוסף ואח' נ קניאל ואח', פ"ד לה(4) 796).

קישר לפסק הדין בעניין הסכם הדברים ניתן למצוא בקישור זה.

תגיות: , , ,