minimize enlarge

מחפש שותף עסקי – הנה מקרה אמיתי על שותף שסרח בחוסר תום לב

בין אם אתה מחפש שותף עסקי ובין אם אתה מחפש שותף לטיול כדאי שתדע כי בשותפות חשוב מאוד להגדיר את החוקים לשותפות ואת הציפיות של שותף אחד משותפו וזאת בכדי למנוע תקלות ומריבות בהמשך הדרך.

במקרה שלנו שלושה אנשים נפגשו והחליטו לבנות עסק בו כל אחד ישקיע את נשמתו. הם מעגנים את כל האמור בהסכם שותפות ויוצאים לדרך. הם מתחילים לעבוד יחד כשכל אחד נותן פתרונות ללקוחות בתחום התמחותו וכולם פועלים יחד בכלל.
אחרי כמה חודשים של התפתחות וצבירת לקוחות וממש בהפתעה , מחליט אחד מהם לעזוב ללא התראה כלל ולוקח איתו חלק מלקוחות החברה אותה הקימו יחד.

חומר למחשבה:

הפרת חוזה:
ראשית ברור שיש כאן הפרת חוזה באופן חד צדדי. אבל כמו כן ניתן לראות כי זו אינה העבירה היחידה.

הפרת חובת אמונים (על פי סעיף 254 לחוק החברות התשנ"ט 1999):
254. (א) נושא משרה חב חובת אמונים לחברה, ינהג בתום לב ויפעל לטובתה, ובכלל זה -
(1) יימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד ענינים בין מילוי תפקידו בחברה לבין מילוי תפקיד אחר שלו או לבין עניניו האישיים;
(2) יימנע מכל פעולה שיש בה תחרות עם עסקי החברה;
(3) יימנע מניצול הזדמנות עסקית של החברה במטרה להשיג טובת הנאה לעצמו או לאחר;
(4) יגלה לחברה כל ידיעה וימסור לה כל מסמך הנוגעים לעניניה, שבאו לידיו בתוקף מעמדו בחברה.

התנהגות שאינה בתום לב – הפרת חובה חקוקה :
השותף נהג בשותפיו בחוסר תום לב מלא ופעל בכדי לפגוע בזכויות החברה תוך קיפוח חבריו ושותפיו לה. סעיף 192 לחוק החברות :
"192. (א) בעל מניה ינהג בהפעלת זכויותיו ובמילוי חובותיו כלפי החברה וכלפי בעלי המניות האחרים בתום לב ובדרך מקובלת…"

הטעיה בזדון :
השותף שנטש ללא התראה הטעה את חבריו לאורך כל תקופת הפעילות ובמיוחד בסמוך לעזיבתו כאשר צברו יחד לקוחות ושיתפו פעולה תוך ראיה לעתיד.
כאמור בסעיף 56 לפקודת הנזיקין [נוסח משולב] :
"56. תרמית היא הצג כוזב של עובדה בידיעה שהיא כוזבת או באין אמונה באמיתותה או מתוך קלות-ראש, כשלא איכפת למציג אם אמת היא או כזב, ובכוונה שהמוטעה על ידי ההיצג יפעל על פיו; אולם אין להגיש תובענה על היצג כאמור, אלא אם היה מכוון להטעות את התובע, אף הטעה אותו, והתובע פעל על פיו וסבל על ידי כך נזק-ממון."