minimize enlarge

מידע ליזמים תמ"א 38

minimize enlarge

השינויים הרבים בחוק המקרקעין ומיסוי מקרקעין והדינמיות של פרוייקטים כגון תמ"א 38 ואחרים מחייבים ליווי צמוד של עורכי דין בעלי ניסיון השולטים בתחום המקרקעין על גווניו ובעיקר בתחום המיסוי מקרקעין לכן נידרש מקור מידע ליזמים תמ"א 38 שיספק למעונינים מידע בעניין.

קבלת היתרתי הבניה , אישורי ההלואות למימון הפרויקטים והדקויות הצצות בכל פרויקט מחייבות ייעוץ פרטני וליווי מתאים המותאם לכל פרוייקט תמ"א 38.

יש לשים לב לעידכונים התמידיים גם ברשימת החוקים הבאה :

 • חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 62 – הוראת שעה), התשס"ח-2008
  מידע ליזמים תמ"א 38 לעניין הפטורים מתשלום מס שבח ומס מכירה במכירה שתמורתה מושפעת מזכויות בנייה לפי תמ"א 38
 • חוק התכנון והבנייה (עידוד חיזוק מבנים בפני רעידות אדמה) (הוראת שעה), התשס"ח – 2007
  לעניין ההפחתה בהיטל ההשבחה ובאגרה למתן היתר לפי סעיף 145 לחוק התכנון והבנייה.
 • תקנות התכנון והבנייה (פטור מהיטל השבחה לעידוד חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה) (הוראת שעה), התשס"ט – 2008
  לעניין הפטור מהיטל השבחה בהוועדות המחוזיות להיתרים שהוגשו עד ה-5 בנובמבר 2009 ולאלו שהוגשו אחר כך.
 • חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008
  לעניין הרוב הדרוש לקבלת החלטה על ביצוע עבודות חיזוק ברכוש משותף ועבודות אחרות המשביחות את הרכוש המשותף.
 • חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975
  בנובמבר 2014 תוקן חוק מעמ ( תיקון 47) ואושר מעמ אפס על עסקאות חיזוק מבנים – כגון בפרויקטים של תמ"א 38.

בעניין מידע ליזמים תמ"א 38 אתם מוזמנים ליצור קשר עם משרדנו , לבקש את יוסי או דורון ולהתייעץ לגבי המשך הדרך. טל. 077-5051708 או לנייד: 052-6404323.