minimize enlarge

עורך דין תמ"א 38 כשל בהתנגדות שכנים לתמ"א 38

 

עורך דין תמ"א 38 וייצוג מתנגדים :

עורך דין תמ א 38שוב ושוב קובע בית המשפט , למרות התנגדות שכנים באמצעות עורך דין תמ"א 38, כי חשיבות החיזוק באמצעות תמ"א 38 גבוהה מזו של פגיעה זו או אחרת בשווי נכסים צמודים ו/או בערך נכסים צמודים והפעם בעת"מ 12580-06-17  שהוגשה על ידי עורך דין תמ"א 38 שייצג את דיירי הבניין הצמוד שטענו כי "הבנייה המבוקשת מהווה סטייה ניכרת מתכנית, אשר תביא לחסימה מוחלטת של צדו הצפוני של בניינם באופן שימנע מהם כניסת אור ואוויר ובאופן שיפגע בפרטיותם ובערך הנכס שלהם. עוד נטען כי קיימת מצוקת חנייה באזור ויש למצוא פתרון הולם לחניות עבור הדירות החדשות".

למרות התנגדות השכנים לפרויקט התמ"א 38 ונגד רצון הדיירים בבניין,  ב"כ הדיירים בפרויקט התמ"א 38 שגם הוא עורך דין תמ"א 38 המיצג דיירים כלל לא היה מעורב שכן העתירה הוגשה על ידי דיירי הבניין השכן נגד וועדת הערר המחוזית לתכנון ובנייה בתל אביב, וועדת הערר המקומית ברמת גן וגם נגד החברה היזמית. " שייצג את הדיירים המתנגדים מהבניין השכן כשל בניסיונות לדחות את התכנית תמ"א 38 של הבניין השכן. לנגד עיניו של בית המשפט עמדה החשיבות שבחיזוק הבניין אשר גברה על שיקולי נוחות של דיירי הבניין השכן ובמילותיו :

"יש לזכור כי תמ"א 38 "נועדה לעודד בעלי זכויות במקרקעין לחזק מבנים שבשליטתם מפני רעידות אדמה. המטרה של חיזוק המבנים מושגת על-ידי מתן תמריצים כלכליים שונים, ובין היתר, באמצעות תוספות בניה שיותרו במסגרת החיזוק (סעיף 2.3 לתוכנית). בתוך כך, התוכנית מאפשרת ליתן היתר בניה לחיזוק מבנה, הכולל חריגה מגובה ומקווי הבניין המותרים, על פי תוכנית מתאר שחלה על הקרקע (סעיף 10.1 לתוכנית). הדבר יוצר, לעיתים, התנגשות בלתי נמנעת בין האינטרס המצדד ביישומה של תמ"א 38, לבין הסדרים תכנוניים פרטניים אשר חלים על המבנים, בהם נדרש לבצע חיזוק. בתווך עומד גם האינטרס הפרטי של דיירים מסוימים באותו בניין או במבנים סמוכים, המבקשים למנוע פגיעה בזכויותיהם ולשמור על איכות חייהם" (עניין דורפברגר, פסקה 2). תפקידו של מוסד התכנון הוא לאזן בין האינטרסים השונים: מצד אחד, הגשמת תכליות תמ"א 38 שעניינן בטחון, בטיחות והצלת חיי אדם, ומהצד השני מזעור הפגיעה באיכות החיים וברכושם של בעלי זכויות אחרים אשר עשויים להיפגע מהתכנית. האיזון שנעשה בענייננו הוא סביר ואין כל מקום להתערב בו ולקבוע הנחיות תכנוניות אחרות. אין בתוצאת איזון זה כדי להקל ראש בפגיעה שתיגרם לעותרים ובתחושתם כי הבניין שלהם, כמי שאינו זכאי לתמריצים מכוח תמ"א 38, הופלה לרעה עת נדחו הקלות שהתבקשו לגביו. עם זאת, אין בכך כדי להביא למסקנה כי יש לדחות הבקשה להיתר ולהעדיף במקרה זה את רק האינטרס של העותרים על פני האינטרס הגלום בתמ"א 38. "

התיק מלמד כי גם התנגדות שכנים הוגשת באמצעות עורך דין תמ"א 38 הכי טוב שיש , אם ההתנגדות מוגשת מסיבות שאינן משתוות ו/או עולות על החשיבות שבחיזוק בניינים ישנים מפני רעידות אדמה, סיכוייה קלושים עד אפסיים.
מי שמעוניין ללמוד על נושא ההתחדשות העירונית במסגרת תקנות תמ"א 38 מוזמן ללחוץ על קישור זה.

תגיות: , , ,