minimize enlarge

עלות הקמת חברה חדשה והדרישות להקמה

רבים שואלים לגבי עלות הקמת חברה חדשה ואכן הקמת חברה בישראל הוא הליך די פשוט אשר כפוף למספר מועט של דרישות סף. על פי חוק החברות "כל אדם רשאי לייסד חברה, ובלבד שמטרה ממטרות החברה אינה נוגדת את החוק, אינה בלתי מוסרית או אינה נוגדת את תקנת הציבור" .

הליך הקמת חברת יחד אורך בד"כ 15-20 דקות והליך הקמת חברה עם כמה שותפים אורך כ  20-30 דקות.

עלות הקמת חברה חדשה בישראל נעה בין 390 ש"ח + מע"מ לחברת יחיד ו 490 שח + מע"מ לחברת שותפים ויכולה להגיע  ל 2,400 ש"ח + מע"מ להליך המלא הכולל פתיחת חשבונות בנק , הנפקת כרטיסי אשראי , רישום רכבים ודיווח לרשויות המס. יש לקחת בחשבון שעלות הקמת חברה חדשה המינימלית כוללת רק את הליך הקמת החברה מול רשם החברות.

על המקימים חברה להצטייד בתעודה מזהה ובכרטיס אשראי לתשלום אגרת הקמת חברה לרשם החברות. בכל שנה מחויבת חברה לשלם את אגרת החברות , חבות זו קמה לחברה גם אם הוקמה בחודש דצמבר. כך שיוצא שרוב המקימים חברה עושים זאת במחצית הראשונה של שנת העסקים ובכל מקרה משתדלים לדחות את הקמת החברה לתחילת השנה , במידה והדבר מתאפשר. הקמת חברה כפופה קודם כל לחוק החברות ולתקנות השונות כפי שאפשר למצוא באתר משרד החברות.

חשוב לדעת כי למרות שעלות הקמת חברה חדשה נמוכה , אין לרשום חברה בשם אשר מפר סימן מסחר כלשהו ואו אשר יכול להטעות את הציבור ולא ניתנת אפשרות לפגוע בזכויות של בעלי סימני מסחר באותו שם.

לחברה צריך שיהיה תקנון , שימונו דירקטורים ומנהל ראשון לתקופת ההקמה.