minimize enlarge

פטור במכירת דירת מגורים מזכה

לאלו המחזייקים יותר מדירה אחת ומעונינים  בפטור במכירת דירת מגורים מזכה ולהינותמהפטור ובכך לתרום את הדירה במידי לשוק הדירות ולהקטין את המחסור בדירות הקיים כיום בשוק אנו מביאים את תקצירו ועיקרו של האמור בחוק לגבי מכירת דירת מגורים מזכה בפטור.
הזכות לפטור מתחילה ב1 לינואר 2011 ותיסתיים ב31 לדצמבר 2012 נקבע הונסח שקובע פטור במכירת דירת מגורים מזכה:

בלי לגרוע מהוראות פרק חמישי1 לחוק מיסוי מקרקעין, מוכר המוכר בתקופה שמיום כ"ה בטבת התשע"א (1 בינואר 2011) עד יום י"ח בטבת התשע"ג (31 בדצמבר 2012) (בסעיף זה – התקופה הקובעת), את כל הזכויות במקרקעין שיש לו בדירת מגורים מזכה, יהיה זכאי על פי בקשתו, שתוגש במועד הגשת ההצהרה לפי סעיף 73 לחוק מיסוי מקרקעין, לפטור ממס, מלא או חלקי, במכירתה, ובתנאי ששווי המכירה עד לסכום של 2,200,000 שקלים חדשים (בסעיף זה – סכום התקרה).

בהמשך עודכן הפטור במכירת דירת מגורים מזכה והוארכה התקופה הקובעת עד ליום ה 5 לחודש מאי 2013.

Trackback from your site.