minimize enlarge

קניית דירה באחריות , חלום או מציאות.

רבים מהרוכשים אינם מודעים לכך כי חוק המכר (דירות) , תשל"ג 1973 מחייב קבלנים לתת אחריות לדירה חדשה שהם בונים ובמקרים מסוימים ( אי התאמה יסודית ) תהיה תקפה האחריות אף 20 שנה מיום מסירת הדירה.

רבים מהרוכשים שרכשו דירה מדייר קודם, שהוא זה שרכש את הדירה מהקבלן, לא יודעים שהאחריות לדירה חדשה שנמכרת נשארת עדיין בתוקף וכי במידה ויתגלו ליקויים מסוימים בדירה שרכשו , ייתכן והאחריות על התיקון רובצת על הקבלן.

אז מה החוק אומר:

ננסה להציג את תמצית החוק , החוק קובע תקופת בדק. שהיא תקופה שבה הקבלן חייב לתקן כל תקלה בנכס וחובת ההוכחה שלא הוא אחראי לתקלה , עליו.

החוק קובע כי בתום תקופת הבדק תחל תקופת האחריות לדירה חדשה  שהיא תקופה שבה הקבלן צריך לתקן ליקוים , אולם על בעל הנכס להוכיח כי ליקויים אלו נגרמו בגלל הקבלן – תקופת האחריות אורכת שלש שנים מתום תקופת הבדק.

ומה אורכה של תקופת הבדק ?

ובכן תקופת הבדק תלויה בסוג התקלה ולכן רכזתי את תקופות הבדק כפי שהן מופיעות בחוק:

תקופת הבדק

תיאור התקלות שבאחריות הקבלן

שנה

כל אי-התאמה שאינה אי-התאמה יסודית

שנתיים

ליקוי במוצרי מסגרות ונגרות, לרבות אלומיניום ופלסטיק;

ליקוי בריצוף וחיפוי פנים לרבות שקיעות ושחיקה;

שלש שנים

כשל בתפקוד ובעמידות של מכונות ודוודים;

ליקוי בפיתוח חצר, לרבות שקיעות, בין השאר של מרצפות בקומת קרקע, בחניות, במדרכות ובשבילים בשטח הבניין, וכן ליקויים במשטחים מחומרי גימור שונים;

לעניין זה, "פיתוח חצר" – לרבות שבילים, משטחים, קירות, גדרות, רכיבים בנויים ומערכות, ובכלל זה מערכות מים, ביוב, ניקוז, חשמל, תאורה ותקשורת;

כשל בתפקוד ובעמידות של מרכיבי מערכות הבידוד התרמי;

ארבע שנים

כשל במערכות צנרת, לרבות מים, מערכת הסקה ומרזבים, דלוחין וביוב;
לעניין זה, "כשל" – לרבות נזילות;

כשל באיטום המבנה, לרבות בחללים תת-קרקעיים, בקירות, בתקרות ובגגות, לרבות גגות קלים עם סיכוךף

חמש שנים

סדקים ברוחב גדול מ-1.5 מ"מ ברכיבים לא נושאים;

שבע שנים

התנתקות, התקלפות או התפוררות של חיפויי חוץ;

עשרים שנה

תקופה שתחילתה בעת העמדת הדירה לרשות הקונה בידי המוכר (להלן – תקופת הבדק לאי-התאמה יסודית), התגלתה אי-התאמה יסודית, זולת אם הוכיח המוכר שאי-ההתאמה היסודית נגרמה בשל מעשה או מחדל של הקונה או קונה המשנה;

כמובן שבמקרים מסויימים רצוי שבעל האחריות לדירה חדשה שחושב כי נגרמה לו עוולה בשל אי התאמה כפי שהיא מוגדרת בחוק לגבי הנכס מומלץ לו לפנות לעו"ד המתעסק במקרקעין ולחברה המבצעת בדיקות בדק שתכין לו דו"ח מהנדס מקצועי איתו יוכלו לפנות לקבלן ואו לערכאות משפטיות מתאימות.

כמה טיפים ברכישת דירה שנבנתה ב 20 שנה האחרונות:

  1. בקש מהמוכר את הסכם המכר הראשון בין הקבלן לבעליו הראשון של הנכס וצרף אותו להסכם המכר כנספח.
  2. בקש מהמוכר את המפרט הטכני שצורף לחוזה המכר המקורי.
  3. בקש את הוראות התחזוקה והשימוש שנמסרו לרוכש הראשון שרכש מהקבלן.

כמובן שכל שאר הבדיקות המקובלות ואשר עורך הדין שלכם ימליץ לכם לעשות חייבות להתבצע , שהרי לשם כך מלווה אתכם עו"ד בכל עסקה.