minimize enlarge

קניין רוחני

minimize enlarge

קניין רוחני

תחום במשפט המאגד בתוכו את הזכויות הקשורות בטובין ובמשאבים שאינם מוחשיים ושהם יציר האינטלקט של האדם. בקניין רוחני מאוגדים תחומים כמו זכויות יוצרים, פטנטים , מדגמים על הנגזרות שלהם. כך שכאשר מישהו מחפש עו"ד בתחום הפטנטים הוא מחפש עו"ד המתמחה בקניין רוחני שהוא תחום העל המאגד בתוכו גם את הפטנטים.

פטנט

זכות הניתנת לבעל המצאה על ידי מדינה כלשהי למנוע מכל אדם אחר מלנצל את המצאתו שלא כדין וניתן על ידי כל מדינה באופן ספציפי ואינו תקף במדינה אחרת ולכן יש את הצורך של רישום פטנטים במדינות שונות והכל על פי התקנות , האמנות והחוקים הקיימים במדינה ו/או בכפוף לאמנות בינלאומיות אשר נחתמו בין מדינות. בישראל כמו ברוב המדינות תוקפו של פטנט הוא 20 שנה והוא ניתן על התביעות לפטנט שנתבעות בסוף המסמך. הזכות לפטנט מותנית בין היתר שהפטנט לא נחשף לציבור , פורסם , שווק ו/או נמכר לפני הגשתו לרישום.

רבים הייזמים אשר מחתימים על הסכמי סודיות בטרם הם חושפים את ה"רעיון" / הפטנט שלהם בפני חברות ענק , מהנדסים ו/או יצרנים. שימוש שכזה בNDA עלול לגרום לזליגת מידע ולחשיפת הפטנט טרם הגשתו לרישום , דבר שימנע ככל הנראה את האפשרות להגן עליו בהמשך.

גשו לעורך פטנטים ו/או לעו"ד העוסק בעריכת פטנטים ובקשו את עצתו בטרם אתם יוצאים לדרך.

זכות יוצרים

זכות יוצרים ביצירה היא הזכות הבלעדית לעשות ביצירה, או בחלק מהותי ממנה, פעולה, אחת או יותר, כמפורט להלן, בהתאם לסוג היצירה: העתקה ; פרסום ; ביצוע פומבי לגבי יצירה ספרותית, יצירה דרמטית, יצירה מוסיקלית ותקליט ;  שידור ; העמדה לרשות הציבור; עשיית יצירה נגזרת ; השכרה – לגבי תקליט, יצירה קולנועית ותוכנת מחשב.

הקלות הבלתי נסבלת של העתקת חומר מאתר אינטנרט אחד למשנהו או מאתר אינטרנט לומר מודפס הופכת את תופעת ההעתקות לתופעה שכיחה אשר מימדיה רק גדלים למרות שפסיקות לפיצוי ללא הוכחת נזק שניתנו כנגד מעתיקים סייעו מעט להאטת הצמיחה של תופעת ההעתקות.

העתקת טקטים ותמונות , שימוש בפסי קול , מצגות ואף כתבי בין דין , מצריך את אישורם של בעלי הזכויות בהם או שהשימוש בהם יהיה בכפוף להקלות בחוק מכאן שרצוי לקבל את אישור בעלי הזכויות או להיוועץ עם עו"ד העוסק בתחום כדי להימנע ממפגש כואב עם שופט.

סימן מסחר

סימן מסחר (מילה; מילים; אותיות; דמות; צליל; וכו') שמשמש אותך הלקוח העסקי בכדי לסמן ולזהות את הטובין או השרותים שהנך מייצר, סוחר או נותן, על פי פקודת סימני המסחר (נוסח חדש 1972), תוכלו להגיש בקשה לרישום הסימן ולאחר שיתקבל סופית להנות מהזכות הבלעדית לשימוש בו ביחס לאותם טובין או שרותים.