minimize enlarge

תמ"א 38 התחדשות עירונית

minimize enlarge

 תמ"א 38 התחדשות עירונית

תמא 38 היא תוכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה אשר אושרה בשנת 2005 כשמטרתה לאפשר קבלת היתרי בנייה לחיזוק מבנים ללא צורך בהכנת תוכניות מפורטות והכל כדי לעודד בעלי בתים לחזק את המבנים שבבעלותם מפני הסכנה שברעידות אדמה.

התמריץ שניתם בתוכניות התמא היה הענקת זכויות בנייה נוספות לייזמים בתמורה לעבודות החיזוק שיבצעו למבנה. בתחילת דרכה התקשו היזמים לממש את התכנית מבשל קשיים ביוקרטיים ואחרים אולם בשנת 2008 ניתנו הקלות רבות שאיפשרו את הצמיחה אשר באה לידי ביטוח בריבוי הפרוייקטים שהחלו להתגבש אחרי 2008.

הזכאים להטבות מתוקף התמ"א הם מבנים שקיבלו היתירי בנייה לפני ינואר 1980 . ככלל התוכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה (תמ"א 38) אינה חלה על מבנים בני קומה אחת או שתיים בשטח של עד 400 מ"ר.

התוכנית עברה כמה שינויים , הקלות והרחבות וכיום ניתן במסגרתה לבחור באלטרנטיבות השונות החל מחיזור בניין ועד הריסתו ובנייתו מחדש תוך מתן ההקלות מתוקף התמ"א בתוספת לתוכניות התבא הקיימות בחלקה. החל מתמא 38 שעיקרה עיבוי וחיזוק המבנה דרך תמ"א 38 תיקון 2 שעיקרה הריסת המבנה הישן ובניית חדש תחתיו והסתיימה בתמ"א 38 תיקון 3 אשר בסופה נוסח הנוסח המשולב הסופי והקובע לעניין  תמ"א 38 התחדשות עירונית.

תמ"א 38 ,  תמ"א 38/ 1/ א     ,   תמ"א 38/ 2   ,   תמ"א 38/ 3  , תמא 38 / 3 / א' .

לפי הוראות  תמ"א 38 התחדשות עירונית , נקבעה תוקפה ל 5  שנים מיום אישורה במאי 2006 אולם  ביום 13.10.2009 החליטה המועצה הארצית לתכנון ולבנייה להאריך אותה בחמש שנים נוספות וזאת לאור היקף יישומה כך שהתכנית הוארכה עד ליום ה- 18.05.2015 בהמשך הוחלט להאריך אותה עש שנת 2020 ותוקן תיקון תמ"א 38  3 א'  (עידכון:) ההחלטה האחרונה היתה להאריך את תוכנית התמא38 עד למאי 2022.

החלטת המועצה הארצית לתכנון ובניה מיום 3.2.15   קבעה להאריך את התוקף של תכנית  תמ"א 38 התחדשות עירונית  בעוד 5 שנים ולקבוע הטבות נוספות שיקלו על הדיירים והיזמים לקדם פרויקטים של התחדשות עירונית . בימים אלו עמלה הוועדה על הנוסח הסופי של התיקון 4 לתמ"א 38 ( עידכון ) אך לבסוף הוחלט לוותר עליו.

במאי 2012 הוכן נוסח משולב של תמא 38 על גירסותיה בכדי להקל על היזמים , הדיירים והעוסקים במלאכה.

ניתן להוריד מסמכי  תמ"א 38 התחדשות עירונית - נוסח משולב מאתר משרד הפנים או בלחיצה כאן

משרדנו מלווה דיירים במספר פרויקטים של  תמ"א 38 התחדשות עירונית , ברמת גן , בבת ים , בפתח תקווה , בקריית אונו, בחולון וביהוד ואף מלווה יזמים במספר פרויקטים אחרים בפתח תקווה. לפרטים צלצלו ל 077-5051708 או ישירות ל 077-4110280 לעו"ד דורון תמיר.