minimize enlarge

תמצית עדכוני החקיקה – מיסוי מקרקעין לשנת 2014

תמצית עדכוני מיסוי מקרקעין ל2014 ואילך:
1. ביטול הפטור ברכישת דירה אחת ל4 שנים למי שמחזיק יותר מדירה אחת (סע' 49ב 1 )
2. מדרגות המס לדירה יחידה תשארנה כפי שכבר פירסמתי :
        0-1,470,560 0%
        1,470,561-1,744,270    3.5%
        1,744,271-4,500,00          5%
        4,500,001-15,000,000   8%
        15,000,001  ומעלה                10%
3. לרוכשי דירה שניה / להשקעה / תושבי חוץ יהיו המדרגות כדלכמן:
       0-1,089,560                          5%
       1,089,561-3,268,040        6%
       4,500,000-3,268,041      7%
       4,500,001-15,000,000   8%
       15,000,001  ומעלה              10%
4. בשנת 2015 כולה יעודכנו מדרגות המס לרוכשי דירה שניה / להשקעה / תושבי חוץ כדלכמן:
       0-1,055,935                       3.5%
       1,055,936-4,500,000       5%
       4,500,001-15,000,000   8%
       15,000,001  ומעלה                10%
5. הגבלת השימוש בפטור לפי 49ב(2) לדירות שערכן עד ל 4,500,000 שח.
6.  תושב חוץ שימציא אישור לפיו אין לו דירה במדינה בה הוא מתגורר יוכל להינות מהזכויות כבעל דירה יחידה.
7.  יינתן פטור למס השבח שנצבר בדירת מגורים מזכה עד ל 31.12.13.
8.  מיום 1.1.14 ועד ליום 31.12.17  - מכירת דירה לקרוב אם בתמורה או שלא בתמורה, לא תהא זכאית בשיעור המס המוטב. (הדיפרנציאלי)
9.  העבת דירה בין אחים לא תוכר כפטורה ממס למעט דירה שנתקבלה במתנה או בירושה מהורה ובוטלה ההטבה של שליש מס רכישה.
10. דירת מגורים יחידה  שהיא דירתו היחידה של הרוכש בישראל ובאזור יראו אותה כדירה יחידה גם אם יש לרוכש, נוסף עליה, דירת מגורים שחלקו של הרוכש בה אינו עולה על שליש;
המידע המובא לעיל הינו חלקי ומהווה ידע כללי ולא דברי חקיקה להסתמך עליהם .לקבלת המלצות בכלל ומידע כיצד להתנהל בשבועיים האחרונים של שנת 2013 לעניין מכירת דירות בפטור ניתן לקבוע פגישה ולהגיע אלינו לפגישת ייעוץ. 077-5051-708 לבקש פגישת ייעוץ במקרקעין.

תגיות: , , , , , ,