minimize enlarge

האם כשכשלה עסקת המכר יושבו דמי תיווך ללקוחות?

נכתב על ידי שטרית - תמיר על . פורסם ב כללי, מקרקעין

כמקובל בעסקאות לרכישת דירות מגורים, פנו לקוחות לקבל שירותי תיווך לרכישת דירה שתתאים לצורכיהם , הם הסכימו לתנאי התיווך ולדמי תיווך .

בהתאם למידע שקיבלו מאת המתווך , התקשרו הלקוחות עם מוכר הדירה בזיכרון דברים.

בצעד חריג שלא בנוכחות לקוחותיו , הוסיף המתווך סעיף ביחס לזכויות המוכר בדירה לגביה נחתם ההסכם. כאמור, הפגם שנוצר בהסכם הוביל לביטול עסקת המכר בהסכמת הצדדים.

בנסיבות אלו נדרש בית המשפט לתביעות קטנות לדון בשאלת השבת מלא דמי תיווך ע"ס 10,000₪ ששולמו למתווך.

החובה לערוך שימוע לפני פיטורים

נכתב על ידי שטרית - תמיר על . פורסם ב כללי, עבודה

חובת השימוע היא זכות יסוד של עובד ונגזרת מזכות הטיעון. לכן שמור לה מקום של כבוד ביחסי העבודה בכלל וקל וחומר עת נשקלת אפשרות לסיום העסקת עובד.
( ע"ע 1027/01 גוטרמן נ' המכללה האקדמית עמק יזרעאל, פד"ע לח 448)

שימוע לעובד לפני פיטורין

שימוע לעובד לפני פיטורין

ככלל מטרת השימוע לפני פיטורין היא לאפשר למעביד לקבל החלטה עניינית ומושכלת תוך מתן תשומת לב מלאה למי שעלול להיפגע מן ההחלטה. ראוי כי השימוע יתקיים ב"לב פתוח ובנפש חפצה", בפתיחות, בהגינות ובתום לב ואסור להחליט על הפיטורים טרם מועד השימוע, אלא לאחר שקילת הדברים באופן יסודי. החלטה על פיטורין אם תתקבל, תתקבל זמן סביר לאחר השימוע ותימסר לעובד בכתב.

יש להודיע לעובד על הכוונה לערוך לו שימוע ועל כל הסיבות שהביאו להחלטה לערוך לו שימוע פרק זמן סביר לפני השימוע בכדי לאפשר לו להיערך לשימוע כראוי.

רישום הערת אזהרה בעסקת מקרקעין – החובה והסכנות שבאי רישום

נכתב על ידי שטרית - תמיר על . פורסם ב כללי, מקרקעין

חשיבות רבה נודעת לרישום הערת אזהרה בעסקת מקרקעין ביחס לרכישת זכויות בעסקת מקרקעין. תכליתה של הערת אזהרה בעסקת מקרקעין הינה למנוע ממוכר הנכס וכן מצדדים שלישיים ( נושיו) לבצע כל דיספוזיציה בקשר לזכויות שרכש הקונה בנכס ובמה דברים אמורים.

סעיף 127 לחוק המקרקעין תשכ"ט – 1969 קובע כדלקמן :

(א) " נרשמה הערת אזהרה וכל עוד לא נמחקה, לא תירשם עיסקה הסותרת את תוכן ההערה, אלא בהסכמת הזכאי או לפי צו בית-המשפט.

(ב) נרשמה הערת אזהרה ולאחר מכן הוטל עיקול על המקרקעין

כללי זהירות לשוכרים דירה

נכתב על ידי שטרית - תמיר על . פורסם ב כללי, מקרקעין

לקוח שלא נהג בכללי זהירות לשוכרים דירה , שכר דירה מאדם שהציג בפניו את הדירה , מסר לו חוזה שכירות מסודר ,  הזדהה בפניו בעזרת תעודת זהות , ולקח ממנו 12 צ'קים עבור שכר הדירה.

באותו יום בו נכנס לדירה הוא פנה להתייעץ איתי בעניין ואני המלצתי לו להוציא דחוף נסח טאבו של הנכס.

הלקוח עשה כך וגילה מהערת האזהרה שהייתה רשומה , כי הדירה משועבדת כנגד חוב של כ10 מליון שקל ושהמחזיק החוקי בדירה הוא

קניית דירה באחריות , חלום או מציאות.

נכתב על ידי שטרית - תמיר על . פורסם ב כללי

רבים מהרוכשים אינם מודעים לכך כי חוק המכר (דירות) , תשל"ג 1973 מחייב קבלנים לתת אחריות לדירה חדשה שהם בונים ובמקרים מסוימים ( אי התאמה יסודית ) תהיה תקפה האחריות אף 20 שנה מיום מסירת הדירה.

רבים מהרוכשים שרכשו דירה מדייר קודם, שהוא זה שרכש את הדירה מהקבלן, לא יודעים שהאחריות לדירה חדשה שנמכרת נשארת עדיין בתוקף וכי במידה ויתגלו ליקויים מסוימים בדירה שרכשו

עלות הקמת חברה חדשה והדרישות להקמה

נכתב על ידי שטרית - תמיר על . פורסם ב כללי

רבים שואלים לגבי עלות הקמת חברה חדשה ואכן הקמת חברה בישראל הוא הליך די פשוט אשר כפוף למספר מועט של דרישות סף. על פי חוק החברות "כל אדם רשאי לייסד חברה, ובלבד שמטרה ממטרות החברה אינה נוגדת את החוק, אינה בלתי מוסרית או אינה נוגדת את תקנת הציבור" .

הליך הקמת חברת יחד אורך בד"כ 15-20 דקות והליך הקמת חברה עם כמה שותפים אורך כ  20-30 דקות.

עלות הקמת חברה חדשה בישראל נעה בין 390 ש"ח + מע"מ לחברת יחיד ו 490 שח + מע"מ לחברת שותפים ויכולה להגיע  ל 2,400 ש"ח + מע"מ להליך המלא הכולל פתיחת חשבונות בנק , הנפקת כרטיסי אשראי , רישום רכבים ודיווח לרשויות המס. יש לקחת בחשבון שעלות הקמת חברה חדשה המינימלית כוללת רק את הליך הקמת החברה מול רשם החברות.

הסכנות שבסירוב להתקשר בהסכם פינוי בינוי

נכתב על ידי שטרית - תמיר על . פורסם ב כללי, מקרקעין, תמ"א 38

הנתבעים סרבו להתקשר בהסכם פינוי בינוי  ולחילופין התנו את התקשרותם בהסכם הפינוי בינוי  בתנאים בלתי ישימים. סירובם לחתום על ההסכם היה בלתי סביר והווה ניצול לרעה של זכויותיהם בדירות שבבית המשותף.

הטענה העיקרית שהייתה בפי הנתבעים שסירבו לחתום על הסכם הפינוי בינוי בעת שהוגש כתב ההגנה מטעמם הייתה כי סירובם לחתום על ההסכם נעוץ בכך שתנאיו בלתי סבירים: דירת התמורה אינה ראויה; דמי השכירות אינם משמעותיים; וכי הערבות הבנקאית המוצעת בלתי הולמת.

סעיף 2א לחוק חוק פינוי ובינוי (פיצויים), תשס"ו – 2006 (להלן : החוק) קובע :

"הסכים רוב מיוחס מבין בעלי הדירות במקבץ לפינוי ובינוי לכרות עסקת פינוי ובינוי, יהיה בעל דירה באותו מקבץ, המסרב סירוב בלתי סביר להעביר את זכויותיו לשם ביצוע העסקה או המתנה את הסכמתו לכך בתנאים בלתי סבירים (בחוק זה – בעל דירה מסרב), אחראי בנזיקין כלפי שאר בעלי הדירות באותו מקבץ, המסכימים לעסקה, בשל הנזק שנגרם להם עקב אי ביצוע העסקה".

דואר זבל – מה מותר ומה אסור

נכתב על ידי שטרית - תמיר על . פורסם ב דואר זבל, כללי

אם יכולתי הייתי פוסק 198 אלף שח

הדואר הפרסומי נחשב כאופציית הפרסום הזולה והנוחה ביותר לתפעול ובכך היא אמצעי הפרסום הישיר הטוב ביותר. אולם ניצול ייתר של כלי זה באמצעות עשרות ואלפי בתי עסק הפך את הכלי המדהים הזה למטרד שהופך אותו ל דואר זבל דבר שהביא את המחוקק לפעול בכדי למגרו.

נתחיל במה מותר ומה אסור וכיצד להימנע מלשלוח דואר זבל אח"כ נעבור לכיצד ניתן להשתמש בכלי זה בכל זאת ונסיים בכמה דוגמאות מהפסיקה.

מה אסור:

ובכן חל איסור מוחלט לשלוח דואר פרסומי למי שלא ביקש לקבל דואר פרסומי. שליחת דואר פרסומי ללא אישור הופכת אותו ל דואר זבל.

חתימה על זיכרון דברים – מחייבת

נכתב על ידי שטרית - תמיר על . פורסם ב כללי

מה קבע בית המשפט כפיצוי הוגן לבעלי נכס שחתמו על זיכרון דברים מחייב והתחרטו יום אחרי כן?

מסתבר שחתימה על זיכרון דברים מחייבת כך קבעה השופטת הנכבדת וציינה כי "מטבע הדברים, משנערך ונכתב על ידי הצדדים בעצמם ולא על ידי עורך דין, הוא אינו כולל את כל פרטי ההסכם, אלא רק את העיקריים שבהם, אך אין בכך כדי לפגום בתוקפו ובחוזקו כהסכם מחייב."

לשאלת השאלות והיא מה הוא אם כך סכום ההפרה אותו יש לפסוק במקרה של הפרת זיכרון הדברים שנחתם בחר בית המשפט להתייחס בכפוף לסעיף 15 לחוק החוזים (תרופות) שקובע

כיצד לבחור עורך דין

נכתב על ידי שטרית - תמיר על . פורסם ב כללי

עורך דין יכול לעזור לכם להרים ולשמור על העסק שלכם. וכל עסק, אפילו עסק המנוהל מהבית זקוק לעורך דין בצוות התמיכה שלו.
רבות הבדיחות על עורכי דין ולא זה המקום להציגן אבל אתם תיתפלאו לשמוע  שעורכי דין רבים הם אנשי נחמדים שיכולים לסייע לכם מאוד נשאלת השאלה כיצד לבחור עורך דין.

החכמה היא לאתר את העורך דין המתאים , לא רק את המוכשר והמתאים לתקציב אלא את זה שיוכל לצמוח יחד עם העסק שלכם ולשמש כיועצו המשפטי לאורך זמן.
בבואכם לבחור עו"ד שכזה אני ממליץ לכם