minimize enlarge

Posts Tagged ‘פיצוי הפרת זיכרון דברים’

חתימה על זיכרון דברים – מחייבת

נכתב על ידי שטרית - תמיר על . פורסם ב כללי

מה קבע בית המשפט כפיצוי הוגן לבעלי נכס שחתמו על זיכרון דברים מחייב והתחרטו יום אחרי כן?

מסתבר שחתימה על זיכרון דברים מחייבת כך קבעה השופטת הנכבדת וציינה כי "מטבע הדברים, משנערך ונכתב על ידי הצדדים בעצמם ולא על ידי עורך דין, הוא אינו כולל את כל פרטי ההסכם, אלא רק את העיקריים שבהם, אך אין בכך כדי לפגום בתוקפו ובחוזקו כהסכם מחייב."

לשאלת השאלות והיא מה הוא אם כך סכום ההפרה אותו יש לפסוק במקרה של הפרת זיכרון הדברים שנחתם בחר בית המשפט להתייחס בכפוף לסעיף 15 לחוק החוזים (תרופות) שקובע