minimize enlarge

תיקון 4 לתמא 38 חיזוק, מיגון והתחדשות

נכתב על ידי שטרית - תמיר על . פורסם ב כללי, מקרקעין, תמ"א 38

 

תיקון 4 לתמא 38 (תמ"א 38 3 א) תכנית מתאר ארצית לחיזוק, מיגון והתחדשות.

בדיון על תיקון 4 לתמא 38 שנערך ב3.2.2015 בירושלים הוחלט להאריך את תוקף התכנית ב5 שנים עד 18.5.2020 ברוב של 17 בעד ו 6 מתנגדים .

הוצע לקדם את תיקון 4 לתמא 38 חיזוק, מיגון והתחדשות – שמטרתו הענקת כלי תכנוני נוסף לשדרוג האזורים הבנויים, במיוחד במרכזי הערים ובערים הוותיקות.

בהמשך להליך העבודה על תיקון 4 לתמ"א 38 הוצע לתת הקלות משמעותיות במטרה להגדיל את השימוש בתמ"א 38 מסוג פינוי בינוי ו/או מסוג חיזוק והרחבה. בין הנושאים החשובים שידונו בוועדה שעמלה על תיקון 4 לתמא 38 הוא לשנות כך שפרויקטים מסוג הריסה ובניה מחדש יבוצעו ברוב של 2/3 ולא 4/5 וזאת בדיוק כמו הרוב הדרוש לביצוע תמ"א 38 מסוג חיזוק והרחבה וזאת כדי למנוע מדיירים סרבנים – סחטנים לפגוע בהתקדמות הפרויקטים. ( 66% במקום 80% ) הקלה זו לא התקבלה עדיין והיא ממתינה לתיקון הבא.

בהמשך אף הוצע להגדיל זכויות בניה בתת קרקעי לפי 4 משטח החלקה.

בימים אלו עמלים בהכנת תיקון 4 לתמא 38 חיזוק, מיגון והתחדשות במקרה של הריסה ובניה מחדש.

אנו נעדכן לכשיהיו שינויים בפוסט מעודכן לגבי תיקון 4 לתמא 38.

( התיקון אושר ועיקריו מפורטים בפוסט הבא :  תיקון 3 א לתמא 38 מסוג הריסה ובניה מחדש )

 

תיקון מספר 85 חוק מיסוי מקרקעין

נכתב על ידי שטרית - תמיר על . פורסם ב מיסוי מקרקעין, מקרקעין

ב 6/4/2016 פורסם תיקון מספר 85 חוק מיסוי מקרקעין, הוראת ביצוע והוראת שעה שמתקנת את חוק מיסוי מקרקעין שמטרתה עידוד רוכשי דירות חלופיות להקדים ולמכור את דירותיהם הישנות, היחידות . ההוראה תקפה ל 5 שנים ( עד 30.04.2021).

פרק הזמן שנקבע בסעיף 9(ג1ג)(2)(ב) לחוק למכירת דירתו האחרת של הרוכש מ-24 חודשים ל-18 חודשים;

האם כשכשלה עסקת המכר יושבו דמי תיווך ללקוחות?

נכתב על ידי שטרית - תמיר על . פורסם ב כללי, מקרקעין

כמקובל בעסקאות לרכישת דירות מגורים, פנו לקוחות לקבל שירותי תיווך לרכישת דירה שתתאים לצורכיהם , הם הסכימו לתנאי התיווך ולדמי תיווך .

בהתאם למידע שקיבלו מאת המתווך , התקשרו הלקוחות עם מוכר הדירה בזיכרון דברים.

בצעד חריג שלא בנוכחות לקוחותיו , הוסיף המתווך סעיף ביחס לזכויות המוכר בדירה לגביה נחתם ההסכם. כאמור, הפגם שנוצר בהסכם הוביל לביטול עסקת המכר בהסכמת הצדדים.

בנסיבות אלו נדרש בית המשפט לתביעות קטנות לדון בשאלת השבת מלא דמי תיווך ע"ס 10,000₪ ששולמו למתווך.

רישום הערת אזהרה בעסקת מקרקעין – החובה והסכנות שבאי רישום

נכתב על ידי שטרית - תמיר על . פורסם ב כללי, מקרקעין

חשיבות רבה נודעת לרישום הערת אזהרה בעסקת מקרקעין ביחס לרכישת זכויות בעסקת מקרקעין. תכליתה של הערת אזהרה בעסקת מקרקעין הינה למנוע ממוכר הנכס וכן מצדדים שלישיים ( נושיו) לבצע כל דיספוזיציה בקשר לזכויות שרכש הקונה בנכס ובמה דברים אמורים.

סעיף 127 לחוק המקרקעין תשכ"ט – 1969 קובע כדלקמן :

(א) " נרשמה הערת אזהרה וכל עוד לא נמחקה, לא תירשם עיסקה הסותרת את תוכן ההערה, אלא בהסכמת הזכאי או לפי צו בית-המשפט.

(ב) נרשמה הערת אזהרה ולאחר מכן הוטל עיקול על המקרקעין

כללי זהירות לשוכרים דירה

נכתב על ידי שטרית - תמיר על . פורסם ב כללי, מקרקעין

לקוח שלא נהג בכללי זהירות לשוכרים דירה , שכר דירה מאדם שהציג בפניו את הדירה , מסר לו חוזה שכירות מסודר ,  הזדהה בפניו בעזרת תעודת זהות , ולקח ממנו 12 צ'קים עבור שכר הדירה.

באותו יום בו נכנס לדירה הוא פנה להתייעץ איתי בעניין ואני המלצתי לו להוציא דחוף נסח טאבו של הנכס.

הלקוח עשה כך וגילה מהערת האזהרה שהייתה רשומה , כי הדירה משועבדת כנגד חוב של כ10 מליון שקל ושהמחזיק החוקי בדירה הוא

תמצית עדכוני החקיקה – מיסוי מקרקעין לשנת 2014

נכתב על ידי שטרית - תמיר על . פורסם ב מיסוי מקרקעין, מקרקעין

תמצית עדכוני מיסוי מקרקעין ל2014 ואילך:
1. ביטול הפטור ברכישת דירה אחת ל4 שנים למי שמחזיק יותר מדירה אחת (סע' 49ב 1 )
2. מדרגות המס לדירה יחידה תשארנה כפי שכבר פירסמתי :

מיסוי מקרקעין – עדכוני חקיקה

נכתב על ידי שטרית - תמיר על . פורסם ב מיסוי מקרקעין, מקרקעין

להלן חלק מהתיקונים במדרגות מיסוי מקרקעין:

 (ג1ג) (1)  במכירת זכות במקרקעין, שהם בניין או חלק ממנו שהוא דירת מגורים, שנעשתה מיום 1 באוגוסט 2013 ועד יום 31 בדצמבר 2014, ישולם מס רכישה בשיעור משווי הזכות הנמכרת כקבוע להלן:

(א)   על חלק השווי שעד 1,089,350 שקלים חדשים – 5%;

(ב)   על חלק השווי העולה על 1,089,350 שקלים חדשים ועד 3,268,040 שקלים חדשים – 6%;